Kynologie

Začátek všech akcí je stanoven na 8,00 hodin, není-li dílčími propozicemi stanoveno jinak, což si vyhrazují pořadatelé spolkových aktivit.

Přihlášky ke zkouškám loveckých psů je nutno zaslat na OMS Vsetín nejpozději 3 týdny před termínem předmětových zkoušek.

Přijetí přihlášky je podmíněno uhrazením příslušného poplatku dle propozic.

Obecné veterinární podmínky na akcích pořádných Okresním mysliveckým spolkem Vsetín

Psi musí být očkováni proti vzteklině v souladu s veterinárním zákonem, který stanovuje chovateli povinnost zajistit, aby psi ve stáří od 3 měsíců do 6 měsíců byli platně očkováni proti vzteklině         a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky, přeočkováni.
Očkování se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování. Dále je platné od data přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby trvání imunity udávané výrobcem použité očkovací látky.

Vůdce psa musí mít doklad o řádném očkování psa. Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem obsahujícím záznam, že pes má v době přemístění platné očkování proti vzteklině. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Psi musí být klinicky zdraví. 


Kynologické akce se mohou zúčastnit pouze psi, kteří splňují výše uvedené podmínky.
V místě konání kynologické akce (např. mezi diváky v tzv. koroně) se mohou pohybovat jen psi, kteří rovněž splňují výše uvedené veterinární podmínky.

 


Dokumenty:

Přehled akcí pro rok 2024

Jarní svod psů loveckých plemen detail akce »

27. dubna 2024 9.00 Výletiště Němetice GALERIE

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen  

4. května 2024 8.00 MS Kelečsko Tab_web_ZV ohařů - 4.5.2024.html
Tab_web_ZV ostatních plemen - 4.5.2024.html
GALERIE

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

25. května 2024 8.00 MS Doubrava Kladeruby, Němetice Tab_web_PZ ohařů a ostatních plemen - 25.5.2024.html
GALERIE

Barvářské zkoušky honičů  

29. června 2024 8.00 Lomensko - MS Hrubá jedla Propozice BZH 29.6.2024.pdf

Zkoušky vyhledávání, vyhánění a nahánění spárkaté zvěře  

30. června 2024 8.00 Lomensko - MS Hrubá jedla Propozice ZVVZ 30.6.2024.pdf

Lesní zkoušky ohařů  

27. července 2024 8.00 MS Valašská Polanka Propozice LZ.pdf

Lesní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

28. července 2024 8.00 MS Valašská Polanka Propozice LZ.pdf

Barvářské zkoušky  

14. září 2024 8.00 MS Grúň Hošťálková

Norování nováčků  

28. září 2024 8.00 Juřinka

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

12. října 2024 8.00 MS Branky - Poličná

Honičské zkoušky  

2. listopadu 2024 8.00 MS Grúň Hošťálková

Přehled akcí pro rok 2023

Jarní svod psů loveckých plemen  

22. dubna 2023 9.00 Mikulůvka GALERIE

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

27. května 2023 8.00 MS Lešná PZ - ohaři - 27.5.2023 - výsledky.pdf
PZ - ost. plemena - 27.5.2023 - výsledky.pdf
GALERIE

Barvářské zkoušky honičů  

5. července 2023 8.00 Lomensko - Lidečko BZH - výsledky.pdf
GALERIE

Zkoušky vyhledávání, vyhánění a nahánění spárkaté zvěře - pro nízký zájem zrušeny!!!  

6. července 2023    

Lesní zkoušky ohařů  

15. července 2023 8.00 MS Bynina Jasenice LZ ohařů 15.7.2023 - výsledky.pdf
GALERIE

Barvářské zkoušky  

9. září 2023 8.00 MS Grúň Hošťálková Tab_web_BZ 9.9.2023.html
GALERIE

Norování nováčků  

28. září 2023 9.00 Juřinka Tab_web_ZN 28.9.2023.html
GALERIE

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

7. října 2023 8.00 MS Kelečsko Tab_web_PZ - ost. plemen - 7.10.2023.html
Tab_web_PZ ohařů - 7.10.2023.html
GALERIE

Honičské zkoušky  

4. listopadu 2023 8.00 MS Grúň Hošťálková Tab_web_Honičské zkoušky 4. - 5.11.2023.html
GALERIE
GALERIE

60. Memoriál Františka Housky  

16. září 2023 8.00 MS Doubrava, MS Březovec Zubří Startovní listina.pdf
Tab_web_MFH.html
MFH - výsledky.pdf
GALERIE
GALERIE
GALERIE
GALERIE